Algemene voorwaarden

1.        De facturen zijn steeds contant betaalbaar te Wervik of via overschrijving op RecordBank
rek. BE15 6528 3541 7030.
2.        De door JPS.BOR bv opgemaakte prijsoffertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij
anders aangegeven. Deze zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Aantallen zijn steeds ramingen
en kunnen afwijken bij plaatsing of uitvoering van de werken.
3.        De betaling van de factuur dient uiterlijk te gebeuren binnen de 15 dagen na factuurdatum.
4.        Geleverde materialen zonder plaatsing dienen contant betaald te worden.
5.        Facturen worden steeds via mail verzonden naar de klant tenzij anders overeengekomen.
6.        Opgegeven materiaalprijs is afhaalprijs tenzij anders vermeld.
7.        De werkplaats dient vrijwaard te zijn van diefstal. Eerder zullen geen materialen geleverd of
geplaatst worden.
8.        Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient per aangetekend schrijven
overgemaakt te worden binnen de 7 dagen na de verzending van de factuur.
9.        Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
10.     De geleverde goederen blijven eigendom van JPS.BOR bv tot volledige betaling
van de factuur.
11.     Ingeval van schade of defect aan de geleverde goederen dient men zich te richten tot de
waarborgvoorwaarden van onze leverancier, fabrikant of invoerder waarbij geen
schadevergoeding noch enige aansprakelijkheid van welke aard ook ons kan worden opgelegd.
12.     Te late aanvangsdatum of duur van de werken kan geen aanleidingen geven tot schadevergoeding.
13.     JPS.BOR bv kan ten allen tijde factureren als voorschot of volgens vorderingen
van de werken.
14.     Materiaalprijzen zijn ten allen tijde onderhevig aan schommelingen.
15.     Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden
steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich
voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met
deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.
16.    JPS.BOR bv is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende
uit het gebruik van de geleverde zaken.
17.     De aansprakelijkheid van JPS.BOR bv is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.
18.     De facturen niet betaald op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd
worden met een schadevergoeding van 10% en een nalatigheidintrest van 10% met een
minimum van €50.
19.     Veranderingen aan de installatie zonder medeweten van JPS.BOR bv ontslaat deze van elke
verantwoordelijkheid.
20.     Alle persoons- of bedrijfgegevens die u ons meedeelt worden niet aan derden doorgegeven.
Deze worden enkel gebruikt voor het strikt noodzakelijke, zijnde offertes, facturen en
communicatie. U kan de gegevens die wij bijhouden steeds opvragen.
21.     Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbank van Mechelen.
22.     Op elke overeenkomst tussen JPS.BOR bv en de wederpartij is Belgisch recht
van toepassing.
23.     schade of verlies van aangebrachte stukken kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding

24. Wanneer door de klant bestanden aangeleverd worden voor het bedrukken of borduren van artikelen met een eigen ontwerp, dan verklaart de klant het recht te hebben dit ontwerp te mogen gebruiken, hetzij door zelf eigenaar te zijn van het ontwerp, hetzij door de toestemming gekregen te hebben van de eigenaar. JPS.BOR bv kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor copyrightclaims met betrekking tot ontwerpen
door de klant aangeleverd.